Privacy Policy

Privacyverklaring
Laatste datum van herziening: 25/10/2018

Inhoud van deze privacyverklaring:

 1. OP WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?
 2. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACYVERKLARING?
 3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
 4. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. WELKE RECHTEN HEBT U?
 6. HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
 7. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
 8. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?
 9. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN HOE KUNT U ZE BEHEREN?
 10. ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?
 11. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
 12. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?
 13. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

14. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

 1. OP WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?
  1.1
  Deze Privacyverklaring is van toepassing op IRC Engineering nv, met maatschappelijke zetel te Schaapveld 12, 9200 Dendermonde, en met ondernemingsnummer BE 0433.172.207 (« Wij » of «IRC Engineering nv» of «IRC.be» of «IRC»). Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verwerkt in het kader van de activiteiten van onze onderneming. Wij hebben één vestiging in België en deze Privacyverklaring is op deze vestiging van toepassing.

1.2
Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 («AVG»).

1.3
Met het oog op het bepalen van de respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden en de contractuele regelingen die volgens de GDPR in voege moeten zijn, beschouwen wij iedere onderneming waarmee wij persoonsgegevens delen of waarvan wij persoonsgegevens ontvangen in het kader van onze zakelijke activiteiten en waarmee er geen verwerkersovereenkomst gesloten is, als een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens dient de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, strikt nageleefd te worden. Dit betekent onder andere ook dat de personen wiens persoonsgegevens gedeeld worden, de nodige inlichtingen moeten krijgen van deze onderneming. Verder eisen we dat de persoonsgegevens die wij met deze onderneming delen, enkel verwerkt worden indien deze onderneming daartoe over een rechtsgrond beschikt en deze onmiddellijk wist indien bewaring niet meer noodzakelijk is. De verwerking van deze gegevens gebeurt op de eigen verantwoordelijkheid van deze onderneming waarmee wij samenwerken zonder enige mogelijke aansprakelijkheid voor IRC.

 1. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACYVERKLARING?
  2.1
  Via deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik gemaakt van de Site en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie.

2.2
Wanneer wij verwijzen naar «de Site», bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url:

 • onze website : https://www.irc.be
 • onze online webshop : https://irc.mob-it.be

2.3
De Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door IRC.
Wanneer u links op de Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacyverklaring op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
  3.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

3.1.1
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de goede organisatie van onze diensten;
 • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden via online formulieren (het contactformulier enz.);
 • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze Site;
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze Site.

3.1.2
Voor klanten op onze online webshop, gelden eveneens de doeleinden vermeld onder het hiernavolgende deel “Ik ben een (potentiële) klant of consument”.

3.2 IK BEN EEN (POTENTIELE) KLANT OF CONSUMENT

3.2.1
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardige zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • klantenbeheer;
 • beheer van bestellingen (incl. bestellingen via de webshop);
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • de goede organisatie van onze diensten (incl. onze webshop);
 • direct marketing en verkoop;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid;
 • toegangscontrole (voor fysieke bezoekers);
 • logistiek;
 • naleven van wettelijke verplichtingen.

3.3 IK BEN EEN SOLLICITANT

Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, het aanmaken van uw profiel, wat betekent dat wij alle nodige gegevens zullen verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door een externe partij (“assessment”) omvatten.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing u niet aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook bewaren gedurende een welbepaalde periode, met name om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel.

3.4 IK BEN EEN UITZENDKRACHT

Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het uitvoeren van uw overeenkomst voor uitzendarbeid in het kader waarvan u via uw werkgever, het uitzendbureau, ter beschikking wordt gesteld van IRC (die gebruiker is).

3.5 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

3.5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • leveranciersbeheer en beheer van andere zakelijke contacten;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding;
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • direct marketing en verkoop;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid;
 • toegangscontrole (voor fysieke bezoekers);
 • logistiek;
 • naleven van wettelijke verplichtingen.
 1. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  4.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

4.1.1
Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen). In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen.

4.1.2
Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven zullen wij steeds uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

4.1.3
Voor klanten op onze online webshop, gelden eveneens de doeleinden vermeld onder het hiernavolgende deel “Ik ben een (potentiële) klant of consument”.

4.2 IK BEN EEN SOLLICITANT

De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in ons gerechtvaardigd belang i.e. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen, wat ons eveneens in uw belang lijkt (of alleszins weegt dit niet op tegen ons belang). Het bijhouden van uw gegevens gedurende een welbepaalde periode om u te contacteren in geval van toekomstige opportuniteiten kadert ook binnen ons gerechtvaardigd belang.

4.3 IK BEN EEN UITZENDKRACHT

Gedurende de periode waarin de uitzendkracht bij IRC werkt, staan wij conform de Uitzendarbeidwet in voor de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid welke gelden op de plaats van het werk. In de mate dat er in dat kader persoonsgegevens van de uitzendkracht worden verwerkt, is dat gebaseerd op een wettelijke verplichting in hoofde van IRC.

Verder is het nodig om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de overeenkomst voor uitzendarbeid, waarbij u partij bent.

In de mate dat u onder het gebruikersgezag van IRC werkzaamheden verricht, kunnen wij uw gegevens ook verwerken in het kader van onze gerechtvaardigde belangen (bvb. controle a.d.h.v. camerabeelden), waarbij wij er steeds over zullen waken dat uw belangen niet zwaarder doorwegen.

4.4 IK BEN EEN (POTENTIELE) KLANT OF CONSUMENT OF IK BEN EEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

4.4.1
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van IRC en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer, leveranciersbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u steeds met ons contact opnemen.

4.4.2
Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

 1. WELKE RECHTEN HEBT U?
  5.1
  U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:
 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming);
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst);
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

5.2
Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kunt u:

 • een e-mail verzenden aan onze functionaris voor gegevensbescherming, in persoon van Mats Wittoek (mwi@irc.be) of
 • een schriftelijk verzoek richten aan IRC Engineering nv, Schaapveld 12, 9200 Dendermonde.
  U kunt deze contactgevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

5.3
Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, hebt u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(in België: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail contact@apd-gba.be).

 1. HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
  6.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

6.1.1
Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u de Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

6.2 IK BEN EEN (POTENTIELE) KLANT OF CONSUMENT

6.2.1
Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

6.2.2
Wij zullen dergelijke persoonsgegevens hoofdzakelijk verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld in het kader van gesprekken en contacten, het gebruik van de online webshop, het opmaken van prijzen, het noteren van bestellingen enz.). Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook verkrijgen omdat anderen ze aan ons geven (bv. uw werkgever), omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn of door de manier waarop u interageert met ons.

6.2.3
Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

6.3 IK BEN EEN SOLLICITANT

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u of een uitzendbureau deze aan ons bezorgt.

6.4 IK BEN EEN UITZENDKRACHT

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat het uitzendbureau deze aan ons bezorgt.
In het kader van de uitvoering van uw overeenkomst voor uitzendarbeid is het mogelijk dat u ons ook rechtstreeks persoonsgegevens bezorgt.

6.5 IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

6.5.1
Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

6.5.2
Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld via de Site, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten of uw werkgever), of omdat zij publiek beschikbaar zijn. Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.

6.5.3
Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
  7.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

7.1.1
De voornaamste persoonsgegevens die wij via de Site verzamelen hebben betrekking op de volgende specifieke diensten:

 • Contactformulieren
  Via de Site kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te bekomen, alsook om vragen te stellen of advies te ontvangen. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens:
 • contactformulier op de site IRC.be: naam (verplicht), e-mailadres (verplicht), telefoon, naam-gehoord-via, bericht (verplicht);
 • contactformulier op de online webshop IRC.be: bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, website, BTW-nummer, naam contactpersoon (verplicht), telefoonnummer contactpersoon (verplicht), e-mailadres contactpersoon (verplicht), vraag (verplicht).
 • Nieuwsbrieven
  U kunt zich op de website van IRC.be inschrijven voor onze nieuwsbrieven. Op die manier blijft u via elektronische weg op de hoogte van onze nieuwste producten en diensten, alsook van de laatste technische ontwikkelingen.

Wij zullen voor de verzending van nieuwsbrieven steeds uw toestemming vragen, tenzij wij uw e-mailadres hebben verkregen in het kader van de verkoop van gerelateerde producten of diensten en u zich niet tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens heeft verzet. U kunt zich op ieder ogenblik uitschrijven door op de uitschrijfknop te klikken in de nieuwsbrieven.

Met het oog op de verzending van onze nieuwsbrieven verzamelen wij de volgende gegevens:
bedrijf (verplicht), bedrijfsactiviteit (verplicht), contactpersoon (verplicht), telefoonnummer (verplicht), adres (verplicht), postcode (verplicht), gemeente (verplicht), e-mailadres (verplicht).

 • Online webshop IRC.be.
 • Registratieformulier (https://irc.mob-it.be/Account/Register): om gebruik te kunnen maken van onze online webshop, dient u zich eerst te registreren via een online registratieformulier. Hierbij dient u de volgende gegevens in te voeren: klantnummer (verplicht), voornaam (verplicht), naam (verplicht), e-mailadres (verplicht), paswoord (verplicht), taal (Nederlands of Frans).
 • Opdat u producten zou kunnen kopen via onze online webshop, dient u verder onder meer de volgende gegevens op te geven:
 • gekozen artikel en hoeveelheid;
 • eventuele kortingscodes;
 • gebruikersgegevens:
 • bestaande klanten: klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord;
 • nieuwe klanten: cf. registratieformulier;
 • betalingsgegevens (bv. betaalmethode).

7.2 IK BEN EEN SOLLICITANT

In het kader van onze rekruterings- en selectieprocedure kan de verwerking van persoonsgegevens omvatten:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres…);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,…);
 • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt;
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, …) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, …);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

U bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien u dit niet doet, kan dit uw kans op aanwerving wel negatief beïnvloeden.

7.3 IK BEN EEN UITZENDKRACHT

In het kader van de uitvoering van uw overeenkomst voor uitzendarbeid kan de verwerking van persoonsgegevens omvatten:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres…);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,…);
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, …);
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, …);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

7.4 IK BEN EEN (POTENTIELE) KLANT OF CONSUMENT OF IK BEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT)

7.4.1
De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé/werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mailadres (privé/werk);
 • persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal…);
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer…);
 • tewerkstellingsgegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel…);
 • de door u opgegeven informatie in formulieren (bv. contactformulieren) en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;
 • gegevens over de door u gewenste producten en diensten (type, plaatsing, levering);
 • gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
 • gegevens over uw woning
 • gegevens die u ons verstrekt wanneer u interesse die u hierbij toont in onze producten en diensten;
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.
 1. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?
  8.1
  Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:
 • externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke diensten;
 • marketeers;
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van IRC).

8.2
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.

 1. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN HOE KUNT U ZE BEHEREN?
  9.1
  Deze Site gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze Site bezoekt. Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en laten u toe om de diensten op deze Site te gebruiken. Met uw toestemming kunnen ze ook gebruikt worden om statistieken te verzamelen teneinde websites te verbeteren.
  U kunt meer informatie terugvinden over cookies op de volgende website: www.allaboutcookies.org.

9.2
Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van de volgende kenmerken:

9.2.1 Of het “sessie cookies” of “langdurige cookies” betreft:

 • Sessie cookies (“session cookies”): deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.
 • Langdurige cookies (“persistent cookies”): deze cookies worden niet automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit, maar blijven bewaard op uw computer of mobiel apparaat gedurende een bepaalde periode (dit varieert van cookie tot cookie).

9.2.2 Of het “eerste partij cookies” of “derde partij cookies” betreft:

 • Eerste partij cookies (“First party cookies”): deze cookies worden geplaatst door ons of door één van onze verwerkers.
 • Derde partij cookies (“Third party cookies”): deze cookies worden geplaatst door een verwerkingsverantwoordelijke die deze Site niet beheert. Wij hebben geen toegang of controle tot deze cookies en deze cookies zijn onderworpen aan de Privacyverklaringen van de derde partijen.

9.3
U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen via uw browser. De cookie instellingen kunnen meestal worden gevonden in het “opties” of “instellingen” menu van uw browser. De volgende links kunnen nuttig zijn om deze instellingen beter te begrijpen. U kunt ook steeds de “Help” knop van uw browser gebruiken voor meer informatie:

 • Cookie settings in Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari

Gelieve te noteren dat door het uitschakelen van bepaalde cookies, u mogelijk niet meer in staat zult zijn om bepaalde applicaties van de Site te gebruiken, zoals de afgesloten omgeving voor geregistreerde gebruikers.

 1. ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?
  10.1
  Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

10.2
Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • instructies en trainingen aan betrokken personeelsleden om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, firewalls, antivirussoftware en versleuteling;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals toegangscontrole tot onze bedrijfsruimten.

10.3
Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.
Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 1. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
  11.1 IK BEN EEN WEBSITE BEZOEKER

11.1.1
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

11.1.2
Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via formulieren op de websites bewaard voor een periode van 10 jaar.

11.1.3
Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

11.2 IK BEN EEN SOLLICITANT

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens bewaard worden gedurende 10 jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven besproken worden.

11.3 IK BEN EEN UITZENDKRACHT

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. In principe zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan 10 jaar na afloop van de overeenkomst voor uitzendarbeid.

11.4 IK BEN EEN (POTENTIELE) KLANT OF CONSUMENT OF IK BEN EEN (EEN CONTACTPERSOON VAN) EEN LEVERANCIER, EEN ZAKELIJK CONTACT, OF EENDER WELKE ANDERE PERSOON WIENS PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

11.4.1
Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie (met inbegrip van garantieperiodes en diensten na verkoop).

11.4.2
Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?
  12.1
  Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

12.2
In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

 1. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?
  13.1
  Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring en deze Site in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:
 • een e-mail te sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming, in persoon van Mats Wittoek (mwi@irc.be);
 • te telefoneren naar: 052/25.99.30;
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar IRC Engineering nv, Schaapveld 12, 9200 Dendermonde.
 1. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING
  14.1
  Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacyverklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.
  Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.